Login

Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
Home / Pengenalan CKAPS

Latar Belakang   

 1. Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta, Bahagian Amalan Perubatan (CKAPS) dan Unit Kawalan Amalan Perubatan Swasta,di setiap Jabatan Kesihatan Negeri dan Wilayah Persekutuan (UKAPS) telah ditubuhkan pada awal Februari 2003 untuk mengawal (control), mengawalselia (regulate) dan memantau (monitor) pelbagai jenis kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta.

 2. Fungsi utama CKAPS dan UKAPS sangat berkait rapat dengan pelaksanaan dan penguatkuasakan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586] dan akta-akta lain yang berkaitan. Sebelum wujudnya CKAPS, tugas melesenkan hospital, pusat jagaan kejururawatan dan rumah bersalin persendirian dijalankan oleh Unit Pelesenan (terdiri dari seorang pegawai U48, 3 orang pegawai U41 dan 2 orang pembantu tadbir N17) berlandaskan Akta Hospital Persendirian 1971 dan peraturan-peraturannya 1973.

 3. 85 jawatan telah diwujudkan untuk CKAPS (20) di Ibu Pejabat KKM dan Jabatan Kesihatan Negeri/WP (65) yang digunasama untuk Unit Pelesenan dan Unit Penguatkuasaan (Pemberitahuan Waran Perjawatan KKM Bil 15 Tahun 2003 bertarikh 27 Mei 2003 – Waran Perbendaharaan Bil S9 tahun 2003 bertarikh 8 Mac 2003). Pada peringkat awal, 85 jawatan ini diwujudkan di CKAPS dan UKAPS bertujuan untuk merangka dan merancang pelaksanaan kawalan prosedur perkhidmatan perubatan swasta serta menjalankan aktiviti penguatkuasaan dan pelesenan secara langsung ke atas kemudahan kesihatan swasta di setiap negeri.

 4. Tugas awal CKAPS adalah melaksana dan menguatkuasakan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586] yang mula dikuatkuasakan pada 1 Mei 2006 menggantikan Akta Hospital Persendirian 1971. Seterusnya CKAPS dan UKAPS akan melaksanakan akta-akta yang berkaitan dengan kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta lain yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa seperti Akta Makmal Patologi 2007 dan Akta Kesihatan Mental 2001.

 5. Akta 586 ini bukan sahaja bertujuan untuk mengawalselia dan mengawal kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta seperti klinik swasta, hospital swasta, pusat hemodiálisis swasta dan kemudahan jagaan kesihatan swasta lain tetapi juga kemudahan dan perkhidmatan lain yang berhubungan dengan kesihatan seperti Organisasi Jagaan Yang Diuruskan (MCO) dan bagi perkara- perkara yang berhubungan dengannya. Jenis kemudahan lain yang perlu dilesenkan juga akan bertambah dari semasa ke semasa mengikut jenis kemudahan swasta yang akan diwartakan seperti perkhidmatan ambulan swasta, homecare nursing, perbankan stem cell dan sebagainya.

 6. Pada permulaan pelaksanaan Akta 586, fokus diberikan bagi memastikan semua klinik pergigian swasta dan klinik perubatan swasta berdaftar; 10 jenis kemudahan jagaan kesihatan swasta lain termasuk hospital, pusat hemodialisis dan sebagainya perlu mempunyai kelulusan menubuhkan dan lesen untuk beroperasi; dan semua Organisasi Jagaan Yang Diuruskan (MCO) mengemukakan maklumat kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan dimasukkan ke dalam Daftar MCO.Secara amnya, pelaksanaan dan penguatkuasaan Akta 586 dalam hal pendaftaran dan pelesenan kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta boleh dibahagikan kepada 5 bahagian iaitu:

 • Zoning – memastikan keperluan-keperluan yang berkaitan diambilkira;
 • Infrastruktur – pada masa ini fokus diberikan kepada infrastruktur;
 • Proses – perhatian perlu diberikan kepada:

(a)polisi, prosedur, standard operating procedure, manual, rekod dan sebagainya mengikut jenis kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan yang diberikan, termasuk dari segi dokumentasi dan implementasi berserta keberkesanannya;

(b)penubuhan Medical and Dental Advisory Committee atau seumpamanya, ahli lembaga pelawat, peranan orang yang bertanggungjawab mengikut disiplin dan sebagainya;

(c)mematuhi keperluan kebajikan dan sosial, mekanisme ketidakpuasan hati pesakit dan sebagainya; dan

(d)pengendalian aduan dan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan.

 • Outcome–melapor kejadian; Incident Reporting, Notification, Assessable Death, e-reporting dan juga aduan termasuk over charging dan kesan-kesan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan; dan
 • Memastikan butiran lesen dikemaskinikan – perlu mematuhi prosedur-prosedur yang berkaitan.

Memandangkan tugas dan skop aktiviti-aktiviti pendaftaran dan pelesenan kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta yang meningkat secara mendadak dengan pelaksanaan Akta 586 dan kekurangan tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman, pada peringkat awal tugas untuk menjalankan dan memantau aktiviti-aktiviti penguatkuasaan telah dipertanggungjawabkan secara administratif di bawah Cawangan Mediko legal dan dikembalikan semula di bawah CKAPS pada 15 Januari 2009.

 

kembali


 

 

 


 

 

 

Recommend this page to a friend! Prepare to print